FREE
 
 
26번 도전중
NO
282
WRITER
암송아지
DATE
2014-02-18
COUNT
2379


26번 문제 도전중입니다 ..

Frequency analysis 주파수 분석? 빈도수 분석?


word count
n 92
z 78
g 69
b 65
c 65
v 62
i 60
y 59
p 58
x 31
q 30
a 27
h 26
f 25
m 22
o 20
d 19
s 14
k 9
j 7
e 5
t 4
r 3
u 2
l 1
w 0


nzgbcviypxqahfmodskjetrulw순서대로 정리 했는데 이걸 붙이니 안되네요
이런 문제는 아니겠죠 ㅎ?
 
stupid
2014-02-18 오후 2:45:35
아래 질문하신 KISA 해킹방어 훈련장 Cryptology LV1 문제 풀었다면 26번 문제도 푼 거나 마찮가지입니다.
암송아지
2014-02-18 오후 2:53:26

둘다 못풀었습니다 아직도 모르겠네요 ㅋㅋ 제자신을 탓해야죠 ㅎ
암송아지
2014-02-18 오후 5:47:38
http://kevin0960.tistory.com/entry/%EB%B9%88%EB%8F%84%EC%88%98-%EB%B6%84%EC%84%9D%EB%B2%95Frequency-analysis-%EB%A5%BC-%EC%9D%B4%EC%9A%A9%ED%95%9C-%EC%95%94%ED%98%B8-%ED%92%80%EA%B8%B0

URL처럼 푸는건가 보네요 알곘습니다.